Algemene voorwaarden Bouw en Timmerbedrijf N. Lammers


Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,
offerte en overeenkomst Bouw- en Timmerbedrijf N.Lammers, Singel 32 
3984 NZ Odijk, KVK  53134915  hierna te noemen:
“Opdrachtnemer” en een Opdrachtgever , voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
1.2 Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene
voorwaarden van Opdrachtnemer.
1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing
op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van
de overeenkomst ingeschakelde derden.
1.4 Onder overeenkomst wordt verstaan een overeenkomst van
aanneming van werk of een overeenkomst van opdracht
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn
of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze
algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde
Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

Artikel 2 Offertes, Aanbiedingen en Prijzen
2.1 Alle offertes en/of aanbiedingen van Opdrachtnemer vervallen
na veertien dagen, tenzij een termijn voor aanvaarding is
gesteld.
2.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen
worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offertes en/of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
bevatten.
2.3 De prijzen in de genoemde offertes en/of aanbiedingen zijn
inclusief btw. Btw bedragen worden op aanbiedingen, offertes,
overeenkomsten, facturen en dergelijke apart vermeld.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet
tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes en/of
aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige
orders.

Artikel 3 Duur, Termijnen en Fasen
3.1 Is voor de uitvoering van de overeenkomst een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan betreft dit nimmer een
fatale termijn. Indien de overeengekomen termijn verstreken is,
dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te
stellen en daarbij een redelijke termijn bieden om uitvoering te
geven aan de overeenkomst.
3.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in
verschillende fasen uitvoering van de overeenkomst te geven.
Uitgevoerde fasen kunnen derhalve afzonderlijk worden
gefactureerd.

Artikel 4 Uitvoering en Wijziging van de Overeenkomst
4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens (zoals
vergunning, beschikkingen, ontheffingen enz.) die noodzakelijk
zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer tijdig kan
beschikken over het terrein en/ of ruimte(s) waar het werk
moet worden uitgevoerd.
4.3 Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten
behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen
(gas, water, elektriciteit) en draagt hiervan de kosten.
4.4 Opdrachtgever zorgt voor voldoende gelegenheid voor
aanvoer, opslag en/ of afvoer van bouwstoffen, materialen en
werktuigen binnen werkafstand van het werk.
4.5 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te
voeren werkzaamheden die niet tot het werk van
Opdrachtnemer behoren zodanig en tijdig worden verricht, dat
de uitvoering van het werk van Opdrachtnemer daarvan geen
vertraging ondervindt.
4.6 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste
benodigdheden - die in dit artikel zijn vermeld - niet tijdig aan
Opdrachtnemer zijn verstrekt of ter beschikking zijn gesteld, is
Opdrachtgever aansprakelijk voor alle gevolgen wanneer dit
niet of niet tijdig geschiedt.
4.7 Opdrachtnemer is in geen geval in verzuim als er geen
uitvoering aan de overeenkomst kan worden gegeven, als
gevolg van vertraging of het niet deugdelijk nakomen van de
verplichtingen aan de zijde van Opdrachtgever jegens
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd
vertragingskosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 Meer- en minderwerk
5.1 Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde
werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel voor
rekening van Opdrachtgever.
5.2 Meerwerk omvat enerzijds extra werk doordat Opdrachtgever
aanvullende wensen heeft op het eerder geoffreerde te
realiseren werk. Anderzijds ontstaat meerwerk doordat tijdens
de uitvoering duidelijk wordt dat er onvoorziene
werkzaamheden, anders dan gespecificeerd, verricht moeten
worden om het geoffreerde eindresultaat te behalen.
5.3 Meerwerk wordt afgerekend op basis van de daarvoor
overeengekomen vergoeding.

Artikel 6 Opschorting, Opzegging en Ontbinding
6.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
o Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt en hiervan in gebreke is gesteld
door Opdrachtnemer;
o Na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden hem ter
kennis zijn gekomen goede grond geven te vrezen dat
Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
o Door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer
van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat Opdrachtnemer
de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen;
o Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
6.2 In geval van overlijden, liquidatie, (aanvrage van) surséance
van betaling of schuldsanering, beslaglegging of een andere
omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk
over zijn vermogen kan beschikken, staat Opdrachtnemer vrij
om de overeenkomst terstond en met directe ingang te
ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen
van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval direct
opeisbaar.
6.3 Indien Opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel
geheel intrekt op grond van een niet aan Opdrachtnemer toe
te rekenen oorzaak, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om zijn
schade te verhalen bij Opdrachtgever. De schade omvat mede
het positief contractsbelang voor Opdrachtnemer.
6.4 Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of
gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele
aanvoer-, afvoer- en afleverkosten daarvan en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,
geheel aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Oplevering
7.1 Indien Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat het
overeengekomen werk klaar is om opgeleverd te worden en
Opdrachtgever het werk niet binnen veertien dagen keurt en al
dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder
aanwijzing van de gebreken weigert, wordt opdrachtgever
geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na
aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
7.2 Na oplevering is het werk voor risico van Opdrachtgever.
Derhalve blijft Opdrachtgever de prijs verschuldigd, ongeacht
tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die
niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend.
7.4 Opdrachtnemer is ontslagen van aansprakelijkheid voor
gebreken die Opdrachtgever ten tijde van oplevering
redelijkerwijs had moeten ontdekken en hierover niet tijdig
heeft geklaagd bij Opdrachtnemer.

Artikel 8 Herstel van Gebreken
8.1 Opdrachtgever meldt na keuring de geconstateerde gebreken
schriftelijk bij Opdrachtnemer.
8.2 Gebreken die bij de hiervoor omschreven keuring niet
waarneembaar waren, moeten door de Opdrachtgever binnen
acht dagen na het waarnemen van deze gebreken aan
Opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.
8.3 Voldoet Opdrachtgever niet aan de in lid 1 en lid 2 omschreven
wijze waarop de gebreken gemeld moeten worden, dan vervalt
het recht dat Opdrachtgever heeft om herstel te vorderen bij
Opdrachtnemer.
8.4 Opdrachtnemer beoordeelt de gebreken. Indien
Opdrachtnemer voor de gebreken aansprakelijk is, moet
Opdrachtgever de gelegenheid bieden aan Opdrachtnemer om
de gebreken binnen redelijke termijn te herstellen.
8.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht het herstel zelf en naar
eigen inzicht uit te voeren.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die wordt
veroorzaakt door materialen, hulpmiddelen of de bewerkte
ondergrond die door of namens Opdrachtgever ter beschikking
zijn gesteld of zijn voorgeschreven.
9.2 Indien Opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of
onderdelen worden geleverd door bij name genoemde
fabrikanten of leveranciers, is Opdrachtnemer niet
aansprakelijk voor gebreken van het door Opdrachtgever
geleverde materiaal.
9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van
Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en
bedrijfsschade.
9.4 In geval van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, is de
aansprakelijkheid van Opdrachtgever beperkt tot directe
schade en beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een
beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering door de
verzekeraar per geval gedekt wordt.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige
verplichting jegens Opdrachtgever indien de nakoming wordt
belemmerd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten
is aan de schuld van Opdrachtnemer, of welke niet krachtens
de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
rechtspraktijk wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer
niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 11 Betaling en Incasso
11.1 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen,
geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang.
11.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de
Opdrachtgever zijn verplichtingen terzake betaling van de
termijnen niet nakomt, heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid
het werk op te schorten. Eventuele schade die hieruit
voortvloeit dient door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te
worden vergoed.
11.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
11.4 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van
een factuur, dan verkeert Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en is de vordering onmiddellijk opeisbaar.
Opdrachtnemer is in zulks geval gerechtigd de wettelijke rente
te berekenen, gerekend vanaf het moment dat Opdrachtgever
in verzuim is tot het volledig verschuldigde bedrag is voldaan.
11.5 Na deugdelijke in gebreke stelling komen alle redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse
incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter
hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakt
gerechtelijke en executiekosten en wettelijk rente hierover, zijn
eveneens voor rekening voor Opdrachtgever.

Artikel 12 Verwerking Persoonsgegevens
12.1 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de
werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen
deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige
wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet
Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
12.2 Technische en/ of organisatorische maatregelen zullen worden
getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen
verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking,
daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de
aard van de verwerking.
12.3 Wanneer de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en
Opdrachtgever eindigt, zal Opdrachtnemer de
persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van
de overeenkomst teruggeven aan Opdrachtgever en/ of
vernietigen.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en Intellectuele Eigendom
13.1 Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom van geleverde
zaken voor totdat Opdrachtgever volledig aan zijn
verplichtingen heeft voldaan.
13.2 Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een
overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt
vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van
derden wordt gebracht.

Artikel 14 Toepasselijk Recht en Geschillen
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien
aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
14.2 De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft
Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.